Stadgar

§ 1 Namn
Föreningens namn är Karlskoga Dryckessällskap (KDS)
Verksamhetsåret, tillika räkenskapsår, är 1 maj – 30 april.

§ 2 Syfte/ändamål
Sällskapets syften främjas genom anordnande av möten med provsmakning, föredrag, diskussioner med mera för att sprida kunskap om och kring drycker som till exempel whisky, rom, konjak och öl. Det kan också handla om dryckernas geografi, kultur, historia, produktion och till vilken mat respektive dryck passar bäst till.
Dessutom vill sällskapet öka kunskapen och stimulera medlemmarna till att prova nya sorter och kunna urskilja skillnaderna mellan dessa.

§ 3 Styrelse
Föreningens högsta beslutande organ är styrelsen. Den första provningen som sker varje kalenderår fungerar också som tillika årsmöte. Årsmötet utser styrelsen som skall bestå av minst två ledamöter, ordförande, sekreterare och kassör. Dessa väljs på två år. Vartannat år ordförande och vartannat år sekreterare och kassör. Revisor väljs på ett år.  Årsmötesprotokollet undertecknas av ordförande, sekreterare och en justeringsman. Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§ 4 Medlemmar
Medlemsavgiften är för kommande verksamhetsår 400 kr/år, vilket i första hand ska gå till kostnader i samband med föredragshållare. Avgiften återbetalas ej. Vid varje möte betalas också en avgift för att täcka dryck och mat.
Nya medlemmar kan endast väljas in på ett ordinarie möte, krävs majoritet, efter att först ha varit inbjuden gäst av någon medlem på något av klubbens andra ordinarie möten.
För närvarande är medlemsantalet maximerat till cirka 40 stycken. Till varje möte får medlemmarna bjuda in en gäst var. Den personen betalar samma avgift för mötet som den ordinarie medlemmen.
Återinträde i föreningen behandlas på samma sätt som ett nytt medlemskap.

§ 5 Uteslutning
Uteslutning av medlem kan endast ske efter majoritetsbeslut i klubben i samband med årsmöte.

§ 6 Utträde
Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsemedlem, utträda ur föreningen.

§ 7 Kallelse
Mötesvärden skall senast två veckor före nästkommande sammankomst kalla till mötet. Detta sker på klubbens hemsida. Där sker också anmälan, som är bindande.

§ 8 Möten
KDS skall anordna minst fyra möten/provningar per år. Varje möte protokollförs och undertecknas av ordförande och sekreterare.

§ 9 Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske efter två likalydande majoritetsbeslut vid två på varandra följande årsmöten med minst två veckors mellanrum. Kassan delas ut, med det belopp som är erlagt, till respektive medlem.

HEM
NYHETER

TRÄFFAR
LÄNKAR
GÄSTBOK
STADGAR
OM SÄLLSKAPET
MEDLEMSSIDA

 

 

Öl är beviset på att
Gud älskar oss och
vill att vi ska
vara lyckliga.
Benjamin  Franklin, 1706 - 1790